Tilrettelagt opplæring

Tilrettelagt opplæring er et tilbud til elever i mindre grupper på 4 - 8 elever

Eelevprodusert kake og salat - Klikk for stort bilde
Sveising - Klikk for stort bilde
Person som krysser av på sjekkliste - Klikk for stort bilde

Tilrettelagt opplæring i større grupper - inntil 8 elever


Et tilbud for elever som trenger noe tilrettelegging for å nå målene sine og/eller elever som trenger tettere oppfølging for å gjennomføre Vg1eller grunnkompetanse

Større grupper har tilbud innenfor utdanningsprogrammene:

 • Elektro og datateknologi
 • Restaurant og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon

Individuell opplæringsplan

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtak om spesialundervisning, kartlegging av den enkelte elev, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.

Utplassering i bedrift

Det er et mål at alle elever skal ut i arbeidspraksis 2 dager i uken.

Grunnkompetanse og kompetansebevis 

Du får et kompetansebevis som dokumenterer den kompetansen du har fått gjennom opplæringen. Du vil senere kunne gjennomføre ytterligere opplæring med sikte på full yrkes- eller studiekompetanse.

 

 

Tilrettelagt opplæring i mindre grupper - inntil 4 elever


I de minste tilrettelagtgruppene tilbyr skolen opplæring innenfor:

 • Restaurant og matfag
 • Teknikk og industriell produksjon

Elevene har hovedtilhørighet i en 4-eleversgruppe, men kan integreres i større grupper etter den enkeltes forutsetninger og behov.

Faginnhold Restaurant- og matfag

Opplæringen gis med utgangspunkt i læreplan for Vg1 Restaurant- og matfag. Elevene får opplæring i programfag og fellesfag. Tilbudet tar også sikte på å utvikle elevens sosiale kompetanse og generelle kunnskaper og ferdigheter. Målet er å oppnå størst mulig selvstendig for fremtidig arbeide, bolig og fritid.

Faginnhold Teknikk og industriell produksjon

Opplæringen gis med utgangspunkt i læreplan for Vg1 Teknikk og industriell produksjon. Elevene får opplæring i programfag og fellesfag. Tilbudet tar også sikte på å utvikle elevens sosiale kompetanse og generelle kunnskaper og ferdigheter. Målet er å oppnå størst mulig selvstendighet for fremtidig arbeide, bolig og fritid.

Fellesfag

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Kroppsøving
 • Naturfag
 • Friluftsliv (Integrert i faget er naturfag, samfunnsfag og matematikk)

Arbeidstrening/praksis

Elevene kan få arbeidstrening i ekstern bedrift eller internt på skole.

Ekskursjoner og aktiviteter

For å skape sosialt fellesskap, variasjon og opplevelser i skolehverdagen drar gruppa på flere ekskursjoner i året. Her blir nærmiljøet brukt, samt museer, teater, kinoer o.l. Gruppene deltar også i felles skoleprosjekter som blir tilrettelagt for gruppa.

Individuelle opplæringsplaner (IOP)

Hver elev får utarbeidet sin individuelle opplæringsplan. Denne tar utgangspunkt i den enkelt elevs evner, forutsetninger og behov. Det vil ligge en helhetstenkning til grunn for planen.

Vurdering

Hvert år får eleven en underveisvurdering og en årsrapport. Etter endt utdanning får elevene et kompetansebevis som beskriver kompetansen hver enkelt innehar.

Søknadsfrist


Elever som søker tilrettelagt opplæring må sende søknaden innen 1. februar

Til toppen